Dům Petra Seily

menu-notice

Jak si můžeme být jistí, že Dominik skutečně žil v Domě Petra Seily?

Jaké vzpomínky zůstaly v Toulouse na Dominika a první komunitu?

Jaká místa v Toulouse navštívit, chceme-li poznat kazatelský řád?

Nalezneme v tomto městě dominikány i dnes?

Ve Francouzském národním archivu je uchovávána listina o rozdělení dědictví Petra Seily, která ustanovuje Dominika příjemcem veškerého jeho majetku. V této smlouvě je dům situován na římských hradbách města. Jiné listiny, jako smlouva mezi převorem Espritem Rotierem a stavitelem Laurentem Clarym, pak přispívají k zachycení kontinuity ve využívání domu a potvrzují, že se skutečně jedná o dům, v němž se usadila první komunita.

V Toulouse můžeme navštívit i další dvě místa, kam svatý Dominik často přicházel. Nejdůležitějším je bazilika svatého Saturnina, nejvýznamnější poutní místo středověku. I když bazilika nebyla za Dominikova života dokončena, Dominik ji znal a navštěvoval ji. V kryptě je uchováván krucifix, označovaný jako krucifix svatého Dominika. Ten byl uctíván do roku 1775 v Domě Petra Seily, pak u Jakobínů a ke svatému Saturninovi byl přenesen za francouzské revoluce. Druhým místem je toulouská katedrála, kam svatý Dominik a jeho bratři chodili na přednášky z teologie. Protože je přebudovaná, obsahuje jen velmi malou část datovatelnou do počátků řádu, ale návštěvník bude potěšen pohledem na svorník klenby ze 14. století, který představuje svatého Dominika.

Nepřehlédnutelný je velký konvent Jakobínů, jehož počátky spadají do roku 1229. Architektonicky novátorský kostel se stal mateřským kostelem řádu. Jako výsostné místo liturgie, kázání a univerzitní výuky přijímá v roce 1369 ostatky svatého Tomáše Akvinského.

I dnes můžeme v Toulouse nalézt komunitu dominikánů: je usazena na jižním okraji města, ve čtvrti Rangueil. Konventní kostel byl postaven jako kostel farnosti Panny Marie Růžencové, která je tak proniknuta dominikánským kázáním. V konventu se nachází Studium toulouské provincie. Bratři také vyučují na teologické fakultě Katolického institutu v Toulouse, který sídlí, krom jiného, také v bývalé kapli Domu Petra Seily. I proto můžeme říci, že na tomto místě, kde Dominik založil řád, nepřestává být od 13. století oživováno hlásání spásy skrze kázání.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks